Vrienden Stichting

Vrienden Stichting

Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk te Rotterdam-Delfshaven

De stichting is opgericht in 1994 met als doelstelling het verlenen van steun, in de meest ruime zin van het woord, aan de kerk. Behoud van de kerk als monument en haar ontwikkeling tot kerkelijk en cultureel middelpunt van historisch Delfshaven staan centraal.
De nadruk van de steunverlening ligt op het behoud, aanpassen en vernieuwen van de inventaris alsmede op het ondersteunen van de acquisitie van sponsors.
Zowel door werving van sponsors, als uit middelen opgebracht door de ’Vrienden” heeft de stichting financiële steun verleend aan de restauratie van kerkgebouw en orgel. Voorts werd bijgedragen aan aankopen ten behoeve van de inrichting.
Ook aan de inrichting van de Pilgrim Presentation, de permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de Pelgrimvaders, is in de jaren '90 een  financiële bijdrage geleverd, evenals aan de aanpassing van de Leerkamer en de renovatie van ‘t Klockhuys.
Om onze inspanningen en financiële steun te kunnen blijven voortzetten, zijn wij ten zeerste gebaat bij het toetreden van zoveel mogelijk “Vrienden”. Dat verruimt overigens niet alleen onze financiële armslag maar leidt tegelijkertijd tot een zeer wenselijke verbreding en versterking van het draagvlak voor de kerk.
Meld u daarom aan als “Vriend”, bij voorkeur per e-mail, onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
Voor de jaarlijkse bijdrage van € 25,00 wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee van de kerk en de stichting. Voor informatie over de evenementen die in de kerk plaatsvinden verwijzen we u graag naar de homepage van deze website https://www.oudeofpelgrimvaderskerk.nl/ .

Contact gegevens

Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk
Postbus 54562
3008 KB Rotterdam
E-mail: vrndpelgrimvaderskerk@gmail.com

ANBI gegevens

Naam: Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk
opgericht 23 augustus 1994; ANBI-stichting sinds 2008
Fiscaal nummer: 8032.80.968

Bestuur

J.M. Vervat, voorzitter
M.Y. van Schijndel, secretaris
E.J.H. Bouwens, penningmeester
S.W.A. Lak, lid
S.B. de Vries, lid

Beleidsplan

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen beloning.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verlenen van steun in de meest ruime zin aan de Oude of Pelgrimvaderskerk te Delfshaven (gemeente Rotterdam).

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2018

Het bestuur van de Stichting Vrienden is in 2017 ondersteunend betrokken geweest bij de eigendomsovergang van de Oude of Pelgrimsvaderkerk van de Stichting Oude Hollandse Kerken naar Volkskracht Historische Monumenten Rotterdam. De overdracht heeft per 14 december 2017 plaatsgevonden. Voor het beheer en exploitatie van de kerk is in samenspraak met Volkskracht de Stichting Beheer en Exploitatie Oude of Pelgrimvaderskerk opgericht. In het bestuur hebben, naast een onafhankelijk voorzitter, twee leden van de Hervormde Gemeente Delfshaven en twee bestuursleden van de Stichting Vrienden zitting. In 2018 is deze stichting in reguliere bestuursvergaderingen bij elkaar gekomen.

Binnen het bestuur van de Stichting Vrienden is in 2018 de voorzittershamer van Bart Fock overgenomen door Hans Vervat. De vacante functie van secretaris moet in relatie tot de algehele organisatieontwikkelingen in 2018/2019 worden ingevuld.

De plannen voor de 400-jaar herinnering, in 2020, van het vertrek van de Pilgrimfathers, op 22 juli 1620 met de Speedwell vanuit Delfshaven naar het beloofde land Amerika, worden met extra inspanningen van bestuursleden ondersteund. Zo is in 2018 gestart met het opstellen van een concept-idee voor het vernieuwen van de tentoonstelling “Pilgrim Presentation” die in een van de zalen van de kerk te zien is.

In 2018 zijn, mede vanuit het bestuur van de Stichting Vrienden, gesprekken gevoerd met externe bureaus voor de vernieuwing van de installatie met audiovisuele middelen. Dit is nodig voor de uitbreiding van de exploitatiemogelijkheden van de kerk. Hierbij wordt gedacht aan het houden van symposia, congressen en bijeenkomsten van instellingen/ verenigingen/ bedrijven, etc.  In 2019 zal, na gedegen oriëntatie, hieraan invulling gegeven worden. Afhankelijk van de stand van de financiën wil de Stichting hieraan bijdragen.

In 2018 zijn alle donateurs van de Stichting Vrienden uitgenodigd voor het jaarlijkse Vriendenconcert in de kerk. Er is in dit eerste verkenningsjaar met een nieuwe situatie geen aparte nieuwsbrief rondgestuurd. Het bestuur van de Stichting Vrienden is in 2018 veelvuldig bijeen geweest om de overgangsfase van het eerste jaar beheer en exploitatie van de kerk te begeleiden.

Geplande activiteiten:

Voor 2019 zijn in ieder geval de volgende activiteiten gepland:

  • Invullen van de positie van secretaris in het bestuur van de Stichting Vrienden;
  • Rondsturen van minimaal 1 nieuwsbrief aan de leden van de Stichting Vrienden;
  • Besluit nemen omtrent de aanschaf van audiovisuele middelen voor in de kerk;
  • Besluit nemen omtrent de vernieuwing tentoonstelling “Pilgrim Presentation”;
  • Zoeken naar financiële bijdrage in bekostiging bovenstaande twee activiteiten;
  • Participeren in samenwerkingsverbanden en gremia die de kerk betreffen;
  • Participeren in activiteiten die worden opgezet voor de herinneringsviering van 400 jaar Pelgrimvaders in 2020.

Financieel jaaroverzicht 2018

2018 Exploitatie – Vrienden jr. 2018