Vrienden Stichting

Vrienden Stichting

Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk te Rotterdam-Delfshaven

De stichting is opgericht in 1994 met als doelstelling het verlenen van steun, in de meest ruime zin van het woord, aan de kerk. Behoud van de kerk als monument en haar ontwikkeling tot kerkelijk en cultureel middelpunt van historisch Delfshaven staan centraal.
De nadruk van de steunverlening ligt op het behoud, aanpassen en vernieuwen van de inventaris alsmede op het ondersteunen van de acquisitie van sponsors.
Zowel door werving van sponsors, als uit middelen opgebracht door de ’Vrienden” heeft de stichting financiële steun verleend aan de restauratie van kerkgebouw en orgel. Voorts werd bijgedragen aan aankopen ten behoeve van de inrichting.
Ook aan de inrichting van de Pilgrim Presentation, de permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de Pelgrimvaders, is in de jaren '90 een  financiële bijdrage geleverd, evenals aan de aanpassing van de Leerkamer en de renovatie van ‘t Klockhuys.
Om onze inspanningen en financiële steun te kunnen blijven voortzetten, zijn wij ten zeerste gebaat bij het toetreden van zoveel mogelijk “Vrienden”. Dat verruimt overigens niet alleen onze financiële armslag maar leidt tegelijkertijd tot een zeer wenselijke verbreding en versterking van het draagvlak voor de kerk.
Meld u daarom aan als “Vriend”, bij voorkeur per e-mail, onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
Voor de jaarlijkse bijdrage van € 25,00 wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee van de kerk en de stichting. Voor informatie over de evenementen die in de kerk plaatsvinden verwijzen we u graag naar de homepage van deze website https://www.oudeofpelgrimvaderskerk.nl/ .

Contact gegevens

Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk
Postbus 54562
3008 KB Rotterdam
E-mail: vrndpelgrimvaderskerk@gmail.com

ANBI gegevens

Naam: Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk
opgericht 23 augustus 1994; ANBI-stichting sinds 2008
Fiscaal nummer: 8032.80.968

Bestuur

J.M. Vervat, voorzitter
M.Y. van Schijndel, secretaris
E.J.H. Bouwens, penningmeester
S.W.A. Lak, lid
S.B. de Vries, lid

Beleidsplan

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen beloning.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verlenen van steun in de meest ruime zin aan de Oude of Pelgrimvaderskerk te Delfshaven (gemeente Rotterdam).

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN IN 2020

Covid-19 heeft een stempel gedrukt op het algehele reilen en zeilen van de Kerk in 2020. Het betekent een vertraging van de in gang gezette ontwikkelingen maar de uitdagingen blijven. Het Bestuur van de Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk is vier keer in vergadering bijeengeweest. Daarnaast hebben twee bestuursleden van de Stichting Vrienden zitting in het bestuur van de Stichting Beheer en Exploitatie van de Oude of Pelgrimvaderskerk. Binnen deze stichting is het bestuur in vele bijeenkomsten in 2020 bijeen geweest.

In 2020 zijn door het Bestuur gesprekken gevoerd met externe bureaus en bedrijven voor de vernieuwing van de presentatie-installatie in de kerk met moderne audiovisuele middelen. Dit is nodig voor de uitbreiding van de exploitatiemogelijkheden van de kerk. Hierbij wordt gedacht aan het houden van symposia, congressen en bijeenkomsten van instellingen/ verenigingen/ bedrijven, etc. Daarnaast is het bestuur bezig geweest met het zoeken van sponsoren voor de bekostiging van deze audiovisuele middelen. Door de corona pandemie is de beslissing hierover nog niet genomen, naar verwachting zal hier in 2021 invulling aan worden gegeven.

In de eerste drie maanden van 2020 hebben leden van het Bestuur op persoonlijke titel bijgedragen aan de drieluik-brochure van de Stichting Historisch Delfshaven voor de internationale PR van het `Pilgrim Fathers’ verhaal en de kerk. Met de brochure wordt promotie gemaakt voor de stad en haven van Rotterdam, gekoppeld aan het verhaal van de Pelgrimvaders in ons land. Er is ook de hechte historische band Nederland-Amerika. Doel was tijdens de tournee in maart 2020 van het Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO) het drieluik in Amerika uit te delen. Het vertrek van de Pilgrim Fathers met de Speedwell vanuit Delfshaven op 22 juli 1620 is verbeeld op het schilderij van Robert Weir dat als historisch icoon Amerikaanse geschiedenis in de Rotunda van het Capitool, Washington DC, hangt. Door decoronapandemie is de tournee van het RPhO echter op het allerlaatste moment gecanceld.

De Rotterdamse plannen voor de 400-jaar herinnering in 2020 van het vertrek van de Pilgrim Fathers, in 1620 vanuit Delfshaven naar het beloofde land Amerika, zijn met extra inspanningen van bestuursleden ondersteund. Deze herinnering, waarbij een aantal activiteiten in Delfshaven hebben plaatsgevonden, is uitgevoerd met ondersteuning door Rotterdam Festivals als het programma ’Delfshaven400’. Helaas hebben door de coronapandemie niet alle geplande activiteiten in Delfshaven doorgang kunnen vinden. Een deel van het Delfshaven400 programma is verschoven naar 2021.

In het kader van Delfshaven400 heeft er een upgrading plaatsgevonden van de tentoonstelling “Pilgrim Presentation” in de Ankie Verbeek-Ohr zaal van de kerk. Deze upgrading is uitgevoerd door een projectteam van professionals. Bestuursleden van de Vrienden hebben op persoonlijke titel zitting gehad in het projectteam. Pilgrim Presentation 2020 is gesponsord door Rotterdam Festivals, Stichting Bevordering van Volkskracht en Matrans. Er is door het team op vrijwilligersbasis veel tijd ingestoken en het resultaat mag er zijn. De bezoeker ziet in één oogopslag in verrassende museale setting en moderne kleurstelling het complete plaatje van de tijdlijn en de historische verblijfplaatsen van de Pilgrim Fathers in Engeland, Nederland en Amerika.

De historische verbintenis van Nederland met de staatsinrichting van (de Verenigde Staten van) Amerika vanuit de Akte van Verlatinghe, dd. 1581, annex de Hollandse vrijheidscultuur, alsmede de 400 jaar maatschappijontwikkelingen alom aan beide zijden van de Atlantische Oceaan zijn in de tentoonstelling geïntegreerd opgenomen. De tentoonstelling isvanuit velerlei invalshoeken te bezien en voor lering en scholing getransformeerd tot een ruimte voor inspiratie en overdenking.

De tentoonstelling was in juli en augustus al te bezichtigen en zou op 10 oktober 2020 officieel geopend worden door de ambassadeur van de VS, de heer Pete Hoekstra, en de burgemeester van Rotterdam, de heer Ahmed Aboutaleb. Zij zouden samen de 555 jaar oude luidklok van de kerk luiden, het geluid dat de Pilgrims destijds ook gehoord hebben. Vanwege de tweede coronagolf in het najaar van 2020 kon deze officiële opening op het laatste moment helaas niet doorgaan. Het evenement is doorgeschoven naar dit jaar 2021 waarbij nu mede opgenomen de 400 jaar Commemoration Thanksgiving Day.

De exploitatie van de kerk is in 2020 hard geraakt door de coronapandemie. In november/december 2020 hebben bestuursleden van de Stichting Vrienden een concept Businessplan voor de exploitatie van de kerk voor de periode 2021-2025 opgesteld. Binnen de Stichting Beheer en Exploitatie zal hier, samen met de beheerder van de kerk te weten Carin Buiter, uitvoering aan worden gegeven.

In 2020 zijn alle donateurs van de Stichting Vrienden uitgenodigd voor het jaarlijkse Vriendenconcert in de kerk. Dat betrof een optreden in maart 2020 van het ‘Westminster Ensemble’ afkomstig van de ‘Westminster Schools of Atlanta’ (USA). Tevens zijn de donateurs in 2020 uitgenodigd op een lezing door Bert Trap over de Pilgrim Fathers. Na een datumverschuiving door de coronapandemie heeft deze lezing plaatsgevonden op 17 juli 2020. Er is in 2020 één nieuwsbrief verstuurd naar de donateurs van de Stichting Vrienden.

GEPLANDE ACTIVITEITEN in 2021

Voor 2021 zijn voor de Oude of Pelgrimvaderskerk in ieder geval de volgende activiteiten gepland, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom Covid-19:

  • Rondsturen nieuwsbrief aan de leden van de Stichting Vrienden;
  • Besluitvorming aanschaf van audiovisuele middelen voor in de kerk;
  • Benaderen sponsoren voor de bekostiging van audiovisuele apparatuur;
  • Participeren in samenwerkingsverbanden en gremia die de kerk betreffen;
  • Participeren in activiteiten die binnen ‘Delfshaven400’ en breder vanuit de Gemeente Rotterdam worden opgezet voor het uitgestelde programmadeel Delfshaven400 in 2021. Dit gecombineerd met in 2021 nu 400 jaar Thanksgiving Day;
  • Werven en opleiden van vrijwilligers met als doel het helpen bij de diverse activiteiten die in de kerk plaatsvinden.

Financieel jaaroverzicht 2019

 

2020-Exploitatie-Vrienden-jr.-2020