Algemene voorwaarden verhuur

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR OUDE OF PELGRIMVADERSKERK

 1. Iedere huurder is aan deze Algemene Voorwaarden gebonden.

 Verhuur:

 1. Als verhuurder treedt op Stichting Beheer en Exploitatie Oude of Pelgrimvaderskerk (SBEOP).
 2. Onder de gehuurde ruimte wordt verstaan de ruimte(n) zoals benoemd in de bevestigingsmail aan de huurder.
 3. Onderverhuur is niet toegestaan.
 4. Bij een voorlopige reservering kan na opgave van de door de huurder beoogde activiteit in het gehuurde een optie worden verleend voor een bepaalde dag of periode. Een optie blijft maximaal 28 dagen gehandhaafd tenzij anders overeengekomen.
 5. Verhuur kan niet plaatsvinden indien de in het gehuurde geplande activiteit niet past binnen het beleid m.b.t. commerciële activiteiten van SBEOP (zie bijlage).

Huurder dient minimaal 14 dagen voorafgaande aan het gebruik met de verhuurder overleg te plegen over de gewenste inrichting van het gebouw - onder opgave van te gebruiken apparatuur en het daarvoor benodigde elektrische vermogen en over eventuele consumptieverzorging.

 1. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, gelden voor het gebruik de volgende dagdelen:

morgen : 9.00 – 13.00 uur
middag : 13.00 - 18.00 uur
avond : 18.00 - 23.00 uur

Het gebouw zal in ieder geval minimaal een half uurvoor de bovengenoemde aanvangstijden voor huurder toegankelijk zijn.

 1. De beheerder voert werkzaamheden uit namens de verhuurder, waaronder het contact met de huurder.

Prijs

 1. Voor het gebruik is een huurprijs verschuldigd. In de huurprijs is inbegrepen zaalhuur, verwarming, en elektra.
 2. De verhuurder is gerechtigd om prijsstijgingen die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, alsnog bij de huurder in rekening te brengen. De huurder kan zich niet op enige andere tarievenlijst of prijsafspraak beroepen dan de met bovengenoemde uitgangspunten door de verhuurder geaccordeerde.

Annulering

11a. Bij annulering langer dan drie weken voorafgaand aan de reserveringsdatum worden geen kosten in rekening gebracht.

11b. Bij annulering tot drie weken voor de reserveringsdatum wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.

11c. Bij annulering tot twee weken voor de reserveringsdatum wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht.

11d. Bij annulering tot een week voor aanvang van het event wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht. Voor het annuleren van catering gelden de hieromtrent gemaakte afspraken.

 1. De overeengekomen huurprijs, alsmede de door de verhuurder in verband met de verhuur gemaakte kosten blijven verschuldigd wanneer de huurder, om welke reden dan ook van het gehuurde geen gebruik maakt.

Betaling

 1. De huurder is verplicht het verschuldigde factuurbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.
 2. In geval van niet of niet tijdige betaling van de huurprijs of van de bijkomende kosten, zal de verhuurder de huurder de wettelijke rente in rekening brengen.

Eten en drinken

 1. In het gebouw mogen geen meegenomen eet- en/of drinkwaren worden genuttigd, behoudens met voorafgaande toestemming van de verhuurder.
 2. Ter plaatse verstrekte eet- en/of drinkwaren worden genuttigd in door de verhuurder aan te wijzen ruimte(n).
 3. Eet- en/of drinkwaren mogen niet buiten het kerkgebouw genuttigd worden.
 4. Het gebruik van de keuken en de keukeninventaris is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

Gebruik

 1. De bediening van de technische apparatuur van verhuurder dient, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend door personeel van verhuurder dan weldoor verhuurder aangewezen personen te geschieden.
 2. Door verhuurder aangewezen functionarissen hebben te allen tijde toegang tot de verhuurde ruimte.
 3. Het is zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, de huurder niet toegestaan enige verandering of toevoeging aan de gehuurde ruimte of inrichting daarvan aan te brengen. Mocht dit toch plaats gevonden hebben dan draagt de huurder de kosten van het in de oorspronkelijke staat brengen van het gehuurde.
 4. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde anders te gebruiken dan waarvoor het is verhuurd.
 5. Het aanbrengen van uitingen aan, op, rondom en in het gebouw dient in overleg met en met schriftelijke goedkeuring van verhuurder te geschieden.
 6. De inrichting van het gehuurde geschiedt uitsluitend conform de plaatselijk geldende (overheids-) voorschriften.
 7. In opdracht van de huurder uit te voeren werkzaamheden door derden zullen ten alle tijden door en vanwege de huurder aangesteld persoon worden begeleid, in afstemming met de verhuurder.

Veiligheid

 1. Tijdig voor de huuringang treden huurder en verhuurder in overleg over de vraag, of beveiliging gezien het door de huurder voorgenomen gebruik van het gehuurde noodzakelijk is. Indien deze noodzaak blijkt, zal de beveiliging geschieden door daartoe bevoegde personen, die op kosten en verantwoordelijkheid van de huurder, maar altijd in afstemming met de verhuurder, worden aangewezen.
 2. In het gehuurde mogen zich geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen en andere gevaarlijke, dan wel hinderlijke goederen bevinden. Open vuur is verboden.
 3. De huurder draagt zorg dat bij het houden van een evenement de algemene voorwaarden worden nageleefd.
 4. Openbare orde en rust mogen niet worden verstoord; eventuele orders van politie, brandweer of verhuurder dienen te worden opgevolgd. Versterkte muziek is na 22.00 uur niet toegestaan.
 5. Huurder is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan het gehuurde, met uitzondering van voor iedereen toegankelijke ruimten.

Aansprakelijkheid

 1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan gebouw en/of inventaris door hem of door de door hem tot het gebouw toegelaten personen.
 2. Huurder is verplichtbinnen 2uren na afloop van het gebruik door hem aangevoerde goederen uit het gebouw te verwijderen, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Mocht verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van huurder te stellen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de niet nakoming van één der verplichtingen van huurder.
 5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van, dan wel beschadigingen aan goederen die door huurder in de kerk zijn gestald.

Overige bepalingen

 1. De huurder is verplicht om tijdens de bijeenkomsten de aanwezigheid van bedrijfshulpverleners (BHV-ers) te regelen, tenzij anders met verhuurder overeengekomen.
 2. Auteursrechten, BUMA-rechten, advertentiekosten, reclamekosten, op de bijeenkomst drukkende belastingen en andere bijzondere kosten, waaronder begrepen brandwacht- en extra personeelskosten, komen ten laste van huurder.
 3. Tijdelijke extra aansluitingen voor b.v. telefoon, internet en elektriciteit dienen te worden aangebracht en verwijderd door de door verhuurder aan te wijzen installateurs na voorafgaand overleg met de verhuurder. De hieraan verbonden kosten worden de huurder in rekening gebracht.
 4. Het maken van radio- en/of televisieopnamen is niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van verhuurder.
 5. Het is huurder niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van verhuurder geldinzamelingen, collecten en/of verkopen van welke aard dan ook te doen plaatsvinden.
 6. De organisatie van en de verkoop van entreebewijzen en programma's geschiedt buiten verantwoordelijkheid van verhuurder, voor zover niet anders tevoren schriftelijk is overeengekomen.
 7. Huurder dient tijdig zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel noodzakelijke vergunningen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle zaken die verband houden met de huur dan wel het gebruik van het gehuurde is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.
 3. Indien huurder een natuurlijk persoon is, verstrekt huurder bij het aangaan van deze huurovereenkomst, door ondertekening daarvan, toestemming aan verhuurder om de persoonsgegevens van huurder in een bestand op te nemen / te verwerken.
 4. De verhuurder behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De verhuurder zal in dat geval een exemplaar van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de huurder toezenden.

Bijlage: Beleid SBEOP betreffende commerciële activiteiten

Inleiding

Conform statuten art. 2 wil de SBEOP haar doel bereiken onder meer door: het bevorderen van het gebruik van dit gebouw met bijgebouwen passend bij en in overeenstemming met hun aard. Deze paragraaf beoogt meer duidelijkheid te geven over het 'passend zijn bij hun aard' en de mogelijkheden voor aanpassingen van de ruimten.

Aard van het kerkgebouw

Het is een historisch gebouw, dat al eeuwenlang gebruikt wordt als thuisbasis voor een christelijke geloofsgemeenschap. Het is een rustplaats In de stad. Het is een sober, stijlvol gebouw, met ingetogen inrichting. Het heeft een prachtige akoestiek. De afmetingen en verhoudingen geven een besloten gevoel. Er mogen maximaal 350 personen tegelijk in. De glas- in loodramen zijn uitbundig versierd met prachtige kleuren, zeker de art deco ramen achter de preekstoel. De kerk wordt geassocieerd met de Pelgrimvaders, die zochten naar een betere, hoopvolle toekomst.

Aard van de nevenruimten

De consistorie is een historische klassieke ruimte, die wordt gebruikt voor kleinschalige bijeenkomsten (<10 personen). Het Klockhuys is een multi-functionele ruimte, voorzien van een goed uitgeruste keuken (kan circa 20 personen bedienen met maaltijd, 350 personen van koffie/drank) met bar, separaat kantoor en opbergkast en verblijfsruimte voor ca. 25 personen. De Ankie Verbeekzaal biedt plaats aan een permanente tentoonstelling over geschiedenis van kerk en pelgrimvaders en biedt daarnaast ruimte aan bijeenkomsten van ca 25 personen. De leerkamer is een multifunctionele vergaderruimte voor ca 30 personen. Leerkamer en Ankie Verbeekzaal kunnen gebruik maken van kleine pantry. Tenslotte zijn er nog nevenruimten zoals toiletgroep en berghok.

Betekenis voor het gebruik van het kerkgebouw

De omvang van de evenementen moet beperkt zijn.

De activiteiten moeten een ingetogen karakter hebben. Dit blijkt uit een beperkt volume en beperkt gebruik van licht effecten. Muziekuitvoeringen bij voorkeur akoestisch- of semi-akoestisch.

De activiteiten mogen geen racistisch karakter hebben of kwetsend van opzet zijn. De activiteiten mogen daarom niet expliciet anti-christelijk of godslasterlijk zijn.

Bij de activiteiten mogen geen verdovende middelen of overmatig alcohol worden gebruikt.

Er mag volop ruimte zijn voor kunstzinnige vormen en vernieuwende initiatieven die getuigen van hoop.

Ongewenste activiteiten: dance-, house-, rock- of rapconcerten, occulte beurzen, sexueel getinte

activiteiten, gokactiviteiten, bijeenkomsten gelieerd aan criminele activiteiten.

Betekenis voor gebruik van nevenruimten

Ongewenste activiteiten voor kerkgebouw gelden ook voor de nevenruimten.

Gezien de historische staat dient de consistorie alleen gebruikt te worden voor kleinschalige activiteiten. Overige ruimten zijn functioneel en kunnen gebruikt worden in overeenstemming met hun capaciteit. Bij diverse gelijktijdige activiteiten dient er geen hinder van elkaar te worden ondervonden.