Vrienden Stichting

Vrienden Stichting

Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk te Rotterdam-Delfshaven

De stichting is opgericht in 1993 met als doelstelling het verlenen van steun, in de meest ruime zin van het woord, aan de kerk. Behoud van de kerk als monument en haar ontwikkeling tot kerkelijk en cultureel middelpunt van historisch Delfshaven staan centraal.
De stichting werkt hiertoe nauw samen met de Plaatselijke Commissie, die door de Stichting Oude Hollandse Kerken is belast met het beheer van de kerk.
De nadruk van de steunverlening ligt op het behoud, aanpassen en vernieuwen van de inventaris alsmede op het ondersteunen van de acquisitie van sponsors.
Zowel door werving van sponsors als uit middelen opgebracht door de ’Vrienden” heeft de stichting financiële steun verleend aan de restauratie van kerkgebouw en orgel. Voorts werd bijgedragen aan aankopen ten behoeve van de inrichting.
Ook aan de inrichting van de Pilgrim Presentation, de permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de Pelgrimvaders, werd een financiële bijdrage geleverd, evenals aan de aanpassing van de Leerkamer en de renovatie van ‘t Klockhuys.
Om onze inspanningen en financiële steun te kunnen blijven voortzetten, zijn wij ten zeerste gebaat bij het toetreden van zoveel mogelijk “Vrienden”. Dat verruimt overigens niet alleen onze financiële armslag maar leidt tegelijkertijd tot een zeer wenselijke verbreding en versterking van het draagvlak voor de kerk.
Meld u daarom aan als “Vriend”, bij voorkeur per e-mail, onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
Voor de jaarlijkse bijdrage van € 25,00 wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee van de kerk en de stichting en wordt u regelmatig geïnformeerd over de evenementen die in de kerk zullen plaatsvinden. Voor die evenementen waaraan onze stichting steun verleent ontvangt u een uitnodiging.

Contact gegevens

Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk
p.a. Postbus 54562
3008 KB Rotterdam
E-mail: Erik.Bouwens@matrans.nl.

ANBI-gegevens

Naam: Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk
opgericht 23 augustus 1994; ANBI-stichting sinds 2008
Fiscaal nummer: 8032.80.968

Bestuur

B.C. Fock, voorzitter
E.J.H. Bouwens, penningmeester
S.W.A. Lak
(vacature), secretaris
J.M. Vervat
S.B. de Vries

Beleidsplan

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen beloning.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verlenen van steun in de meest ruime zin aan de Oude of Pelgrimvaderskerk te Delfshaven (gemeente Rotterdam)
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De stichting nodigt de donateurs elk jaar uit voor het bijwonen van een concert dat in de Pelgrimvaderskerk wordt gegeven.
In 2014 vond het concert plaats op 29 november. Evenals in de meeste voorgaande jaren werden kaarten beschikbaar gesteld voor een concert van de Rotterdam Philharmonis Strings.
Enkele keren per jaar wordt een Nieuwsbrief verzonden. Daarnaast wordt een Activiteitenoverzicht toegezonden.
De laatste Nieuwsbrief dateert van mei 2014. Hierin worden ontwikkelingen in de kerk beschreven en wordt de noodzaak van verzelfstandiging, los van de SOHK, genoemd.
De heer Van Weerden, die na het vertrek van de heer Sperling penningmeester alsmede secretaris a.i. was, heeft zijn functies 1-10-2014 neergelegd.
De heer E. Bouwens is benoemd tot penningmeester.

Hieronder vindt onze meest recente jaarverslagen.

2016 Exploitatie – Vrienden – jr. 2016
2015 Exploitatie – Vrienden – jr. 2015