Vrienden Stichting

Vrienden Stichting

Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk te Rotterdam-Delfshaven

De stichting is opgericht in 1994 met als doelstelling het verlenen van steun, in de meest ruime zin van het woord, aan de kerk. Behoud van de kerk als monument en haar ontwikkeling tot kerkelijk en cultureel middelpunt van historisch Delfshaven staan centraal.
De nadruk van de steunverlening ligt op het behoud, aanpassen en vernieuwen van de inventaris alsmede op het ondersteunen van de acquisitie van sponsors.
Zowel door werving van sponsors, als uit middelen opgebracht door de ’Vrienden” heeft de stichting financiële steun verleend aan de restauratie van kerkgebouw en orgel. Voorts werd bijgedragen aan aankopen ten behoeve van de inrichting.
Ook aan de inrichting van de Pilgrim Presentation, de permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de Pelgrimvaders, is in de jaren '90 een  financiële bijdrage geleverd, evenals aan de aanpassing van de Leerkamer en de renovatie van ‘t Klockhuys.
Om onze inspanningen en financiële steun te kunnen blijven voortzetten, zijn wij ten zeerste gebaat bij het toetreden van zoveel mogelijk “Vrienden”. Dat verruimt overigens niet alleen onze financiële armslag maar leidt tegelijkertijd tot een zeer wenselijke verbreding en versterking van het draagvlak voor de kerk.
Meld u daarom aan als “Vriend”, bij voorkeur per e-mail, onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
Voor de jaarlijkse bijdrage van € 25,00 wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee van de kerk en de stichting. Voor informatie over de evenementen die in de kerk plaatsvinden verwijzen we u graag naar de homepage van deze website https://www.oudeofpelgrimvaderskerk.nl/ .

Contact gegevens

Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk
Postbus 54562
3008 KB Rotterdam
E-mail: vrndpelgrimvaderskerk@gmail.com

ANBI gegevens

Naam: Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk
opgericht 23 augustus 1994; ANBI-stichting sinds 2008
Fiscaal nummer: 8032.80.968

Bestuur

J.M. Vervat, voorzitter
M.Y. van Schijndel, secretaris
E.J.H. Bouwens, penningmeester
S.W.A. Lak, lid
S.B. de Vries, lid

Beleidsplan

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen beloning.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verlenen van steun in de meest ruime zin aan de Oude of Pelgrimvaderskerk te Delfshaven (gemeente Rotterdam).

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN IN 2023

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk is in 2023 vier keer in vergadering bijeengeweest. Daarnaast hebben twee bestuursleden van de Stichting Vrienden zitting in het bestuur van de Stichting Beheer en Exploitatie van de Oude of Pelgrimvaderskerk. Binnen deze Stichting is het bestuur in 2023, gelet de impact van de corona en hoge energiekosten op de exploitatie, in vele bijeenkomsten bijeengeweest. Halverwege 2022 hebben de voorzitter en een bestuurslid (uit leeftijdsoverweging) de Stichting Vrienden verlaten. Het voorzitterschap is, ad interim, intern vervuld.

Het bestuur van de Stichting Vrienden heeft begin 2023 een professionele website laten ontwikkelen die zich met name richt op de exploitatiemogelijkheden van de kerk voor evenementen en verhuur (in overeenstemming met de aard en waardigheid van de kerk). Het bestuur heeft hier veel tijd in gestopt: met het schrijven van teksten, het zoeken en maken van geschikte foto’s en het overleg met de ontwikkelaar van de website. Het resultaat mag er zijn, zie hiervoor de site https://www.huurpelgrimvaderskerk.nl/. Verwacht wordt dat dit de exploitatie van de kerk verbetert omdat de kerk ‘in de markt’ beter ‘zichtbaar’ en ‘vindbaar’ wordt.

In mei 2023 heeft het bestuur contact gezocht met de Netherland-America Foundation (NAF). De Netherland-America Foundation (Nederland-Amerika Stichting) ondersteunt de bilaterale betrekkingen tussen de Verenigde Staten van Amerika en Nederland. Het doel van de Foundation is het ondersteunen van uitwisselingsprogramma's tussen de twee landen o.a. op het gebied van onderwijs, kleinkunst, wetenschappen, etc.

De NAF is opgericht in 1921. Eén van de oprichters is Franklin D. Roosevelt, later president van de Verenigde Staten. De beschermvrouw en beschermheer uit ons land zijn twee leden van het Koninklijk Huis, prinses Margriet der Nederlanden en Mr. Pieter van Vollenhoven. Zij nemen altijd deel aan het jaarlijkse galafeest van de NAF in New York.

Via het Friends Fund van de NAF is het voor Amerikanen mogelijk om te doneren aan een aantal Nederlandse ANBI organisaties.  Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. De Stichting Vrienden van de Oude Pelgrimvaderskerk is een ANBI-organisatie. Begin 2024 heeft het bestuur van de Stichting Vrienden de overeenkomst met de NAF getekend en participeert in hun Friends Fund. De nadere invulling volgt dit jaar (2024).

De ‘Pilgrim Presentation’ tentoonstelling zoals opgezet in 2020 in de Ankie Verbeek-Ohr zaal is een prima onderlegger voor maatschappijleer in brede zin. Leden van het bestuur hebben destijds, professionals qualitate qua, veel tijd en moeite geïnvesteerd om de tentoonstelling te actualiseren. Het verhaal van de Pilgrim Fathers kenmerkt in het bijzonder de historische verbintenis van Nederland met de staatsinrichting van (de Verenigde Staten van) Amerika vanuit de Akte van Verlatinghe, dd. 1581. Het verhaal manifesteert de Hollandse vrijheidscultuur en de 400 jaar maatschappijontwikkelingen alom aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Om scholieren van Rotterdamse basisscholen hiermee kennis te laten maken heeft het bestuur van de Vrienden een programmaplan uitgewerkt. Na diverse gesprekken heeft dit ertoe geleid dat in 2023 een bezoek aan de kerk is opgenomen in het scholenprogramma zoals opgezet door Ikapitein (waterrecreatie onderneming, Historisch Delfshaven) met als thema ‘Vaar je eigen en schonere koers’. Er is allereerst een driedaags bewustwordingsprogramma opgezet voor 4 basisscholen (groep 7 en 8) in Rotterdam Delfshaven. Naast informatie over onder andere circulair denken, de ‘plastic soep’ in de oceaan, een duurzame samenleving en Delfshaven komen de kinderen naar de kerk voor een educatief bezoek. Zij krijgen daar de film te zien over de Pelgrimvaders, leren over de relatie Delfshaven/Rotterdam en de VS en ze krijgen een speurtocht door de kerk. Het bestuur van de Vrienden heeft de speurtocht opgezet. In juni 2023 heeft de eerste basisschool (De Vlinder) de kerk bezocht, in het voorjaar 2024 volgen nog drie basisscholen. Ikapitein is samen met het bestuur van de Stichting Vrienden momenteel bezig om meer Rotterdamse basisscholen te interesseren voor dit programma inclusief het verkrijgen van fondsen hiervoor.

Medio 2023 heeft het bestuur een projectplan opgesteld om een audiotour te ontwikkelen voor de kerk, zowel voor educatiedoeleinden als voor bezoekers informatie. Zodra hiervoor fondsen beschikbaar zijn kan dit plan worden uitgevoerd.

Er zijn gedurende het jaar de nodige activiteiten separaat door de bestuursleden verricht. In 2023 is het bestuur bezig geweest met het zoeken van sponsoren voor de bekostiging van de vernieuwing van de presentatie-installatie in de kerk met moderne audiovisuele middelen. Dit is nodig voor de uitbreiding van de exploitatiemogelijkheden van de kerk. Hierbij wordt gedacht aan het houden van symposia, congressen en bijeenkomsten van instellingen/ verenigingen/ bedrijven, etc. Inmiddels zijn de benodigde gelden nagenoeg bijeen. Naar verwachting zal hier in 2024 concrete invulling aan worden gegeven.

Mede dankzij een financiële bijdrage van de Stichting Vrienden kon op 18 december 2023 de traditionele kaarsjesavond worden georganiseerd door de Hervormde Gemeente Delfshaven.  Onder het genot van warme chocomel en kerstkrans kon worden geluisterd naar onder andere de Koninklijke Zangvereniging Excelsior, onder leiding van Mirjam van den Hoek.

Naar gebruik zijn in 2023 alle donateurs van de Stichting Vrienden uitgenodigd voor het jaarlijkse Vriendenconcert in de kerk, te weten een bezoek aan een verkorte uitvoering van het muziekstuk Canto Ostinato van Simeon ten Holt, uitgevoerd door 4 piano’s. In 2023 is de jaarlijkse Nieuwsbrief verstuurd naar de donateurs van de Stichting Vrienden.

GEPLANDE ACTIVITEITEN IN 2024

Voor 2024 zijn voor de Oude of Pelgrimvaderskerk in ieder geval de volgende activiteiten gepland:

  • Het invullen van ‘onze’ webpagina op de site van de Netherlands-America Foundation;
  • Het opzetten en uitrollen van een PR-campagne in de VS met als doel aandacht vestigen op de mogelijkheid voor Amerikanen om te kunnen doneren aan de Stichting Vrienden van de OPK;
  • Informeren van de donateurs via het rondsturen van de jaarlijkse Nieuwsbrief;
  • Besluitvorming aanschaf van audiovisuele middelen voor in de kerk;
  • Bijdragen aan renovatie activiteiten waar mogelijk;
  • Werven van bedrijven die op structurele basis willen bijdragen aan de exploitatie van de kerk;
  • Participeren in samenwerkingsverbanden en gremia aangaande de monumentale Pelgrimvaderskerk en zijn historie.

Financieel jaaroverzicht 2023

2023 Exploitatie - Vrienden jr. 2023