Vrienden Stichting

Vrienden Stichting

Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk te Rotterdam-Delfshaven

De stichting is opgericht in 1994 met als doelstelling het verlenen van steun, in de meest ruime zin van het woord, aan de kerk. Behoud van de kerk als monument en haar ontwikkeling tot kerkelijk en cultureel middelpunt van historisch Delfshaven staan centraal.
De nadruk van de steunverlening ligt op het behoud, aanpassen en vernieuwen van de inventaris alsmede op het ondersteunen van de acquisitie van sponsors.
Zowel door werving van sponsors, als uit middelen opgebracht door de ’Vrienden” heeft de stichting financiële steun verleend aan de restauratie van kerkgebouw en orgel. Voorts werd bijgedragen aan aankopen ten behoeve van de inrichting.
Ook aan de inrichting van de Pilgrim Presentation, de permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de Pelgrimvaders, is in de jaren '90 een  financiële bijdrage geleverd, evenals aan de aanpassing van de Leerkamer en de renovatie van ‘t Klockhuys.
Om onze inspanningen en financiële steun te kunnen blijven voortzetten, zijn wij ten zeerste gebaat bij het toetreden van zoveel mogelijk “Vrienden”. Dat verruimt overigens niet alleen onze financiële armslag maar leidt tegelijkertijd tot een zeer wenselijke verbreding en versterking van het draagvlak voor de kerk.
Meld u daarom aan als “Vriend”, bij voorkeur per e-mail, onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
Voor de jaarlijkse bijdrage van € 25,00 wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee van de kerk en de stichting. Voor informatie over de evenementen die in de kerk plaatsvinden verwijzen we u graag naar de homepage van deze website https://www.oudeofpelgrimvaderskerk.nl/ .

Contact gegevens

Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk
Postbus 54562
3008 KB Rotterdam
E-mail: vrndpelgrimvaderskerk@gmail.com

ANBI gegevens

Naam: Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk
opgericht 23 augustus 1994; ANBI-stichting sinds 2008
Fiscaal nummer: 8032.80.968

Bestuur

J.M. Vervat, voorzitter
M.Y. van Schijndel, secretaris
E.J.H. Bouwens, penningmeester
S.W.A. Lak, lid
S.B. de Vries, lid

Beleidsplan

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen beloning.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verlenen van steun in de meest ruime zin aan de Oude of Pelgrimvaderskerk te Delfshaven (gemeente Rotterdam).

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN IN 2022

Covid-19 heeft ook in 2022 een stempel gedrukt op het algehele reilen en zeilen van de Vrienden alsmede de exploitatie van de Kerk. De beperkingen door de Corona betekenen een vertraging van de in gang gezette ontwikkelingen maar de uitdagingen en onze inzet blijven. De plotsklaps torenhoge energiekosten door onder andere de oorlog in de Oekraïne hebben hun impact, ook op de exploitatie van de kerk. De vrijwilligers hebben evenwel niet op de handen gezeten en volhoudend doorgepakt.

Het Bestuur van de Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk is in 2022 drie keer in vergadering bijeengeweest. Daarnaast hebben twee bestuursleden van de Stichting Vrienden zitting in het bestuur van de Stichting Beheer en Exploitatie van de Oude of Pelgrimvaderskerk. Binnen deze Stichting is het bestuur in 2022, gelet de impact van de corona en hoge energiekosten op de exploitatie, in vele bijeenkomsten bijeengeweest. Halverwege 2022 hebben de voorzitter en een bestuurslid (uit leeftijdsoverweging) de Stichting Vrienden verlaten. In 2023 zullen deze twee functies naar verwachting weer vervuld zijn.

Er is in de voortgaande nodige activiteiten separaat door de bestuursleden veel werk verzet. In 2022 is het bestuur bezig geweest met het zoeken van sponsoren voor de bekostiging van de vernieuwing van de presentatie-installatie in de kerk met moderne audiovisuele middelen. Dit is nodig voor de uitbreiding van de exploitatiemogelijkheden van de kerk. Hierbij wordt gedacht aan het houden van symposia, congressen en bijeenkomsten van instellingen/ verenigingen/ bedrijven, etc. Mede door de coronapandemie zijn er ook hierop restricties en de benodigde gelden nog niet bijeen. Naar verwachting zal hier in 2023 concrete invulling aan kunnen worden gegeven.

In 2022 is de herinrichting van de Ankie Verbeek-Ohr zaal in de kerk verder voltooid. In het kader van Delfshaven400 heeft er in 2020 een upgrading plaatsgevonden van de tentoonstelling “Pilgrim Presentation” alhier. Deze upgrading is uitgevoerd door een projectteam van professionele vrijwilligers. Bestuursleden van de Vrienden hebben op persoonlijke titel zitting gehad in het projectteam. “Pilgrim Presentation” is gesponsord door Rotterdam Festivals, Stichting Bevordering van Volkskracht en Matrans Havenbedrijven. De bezoeker ziet in één oogopslag in een verrassende museale setting en moderne kleurstelling het complete plaatje van de tijdlijn en de historische verblijfplaatsen van de Pilgrim Fathers in Engeland, Nederland en Amerika. In 2022 zijn er als ‘finishing touch’, met de sponsormiddelen, voor de Ankie Verbeek-Ohr zaal verduisterende gordijnen met afstandsbediening aangeschaft mede ter verbetering van de akoestiek alsmede een 32-tal stoelen van goede kwaliteit en comfort. De zaal is nu uitermate geschikt voor diverse bijeenkomsten zoals presentaties, lezingen en vergaderingen. Wij verwachten dat met ook deze afwerking de zaal aantrekkelijk wordt en daardoor beter geëxploiteerd kan worden.

Wij zijn nog steeds voornemens om de (nieuwe) ambassadeur van de VS uit te nodigen om de tentoonstelling “Pilgrim Presentation” te openen. In eerste instantie zou de tentoonstelling op 10 oktober 2020 met een officiële handeling worden geopend door de (toenmalige) ambassadeur van de VS, de heer Pete Hoekstra, en de burgemeester van Rotterdam, de heer Ahmed Aboutaleb. Zij zouden samen de 555 jaar oude luidklok van de kerk luiden, het geluid dat de Pilgrim Fathers destijds bij hun vertrek vanaf de kade in 1620 ook gehoord hebben. Een ensemble van het Rotterdams Philharmonisch Orkest zou de muzikale omlijsting van het programma verzorgen. Vanwege de tweede Coronagolf in het najaar van 2020 kon deze officiële opening op het laatste moment helaas niet doorgaan. De toezegging van de Amerikaanse Ambassade voor een latere officiële handeling is gestand gedaan. Doordat de Democraten in de VS de verkiezingen eind 2020 hebben gewonnen is de heer Pete Hoekstra begin 2021 teruggekeerd naar de VS. De nieuwe ambassadeur in Nederland is inmiddels bekend: mevrouw Shefali Razdan Duggal. In 2023 gaan wij haar benaderen.

Mede dankzij een financiële bijdrage van de Stichting Vrienden kon er op 12 december 2022  voor het eerst sinds drie jaar weer een kaarsjesavond worden georganiseerd door de Hervormde Gemeente Delfshaven.  Onder het genot van warme chocomel en kerstkrans kon worden geluisterd naar onder andere het Kamerkoor Rotterdam.

De Stichting Vrienden is eind 2022 gestart met het ontwikkelen van een professionele website die zich uitsluitend richt op de mogelijkheden om de kerk voor diverse evenementen te huren (in overeenstemming met de aard en waardigheid van de kerk). Verwacht wordt dat dit de exploitatie van de kerk verbetert omdat de kerk beter ‘zichtbaar’ en ‘vindbaar’ wordt.

Naar gebruik zijn in 2022 alle donateurs van de Stichting Vrienden uitgenodigd voor het jaarlijkse Vriendenconcert in de kerk, te weten een optreden van het Vocaal Ensemble Kralingen. Er is in 2022 één Nieuwsbrief verstuurd naar de donateurs van de Stichting Vrienden.

GEPLANDE ACTIVITEITEN IN 2023

Voor 2023 zijn voor de Oude of Pelgrimvaderskerk in ieder geval de volgende activiteiten gepland:

  • Rondsturen Nieuwsbrief aan de leden van de Stichting Vrienden;
  • Besluitvorming aanschaf van audiovisuele middelen voor in de kerk;
  • Benaderen sponsoren voor de bekostiging van audiovisuele apparatuur;
  • Werven van bedrijven die op structurele basis de kerk willen sponsoren;
  • Participeren in samenwerkingsverbanden en gremia die de kerkexploitatie betreffen;
  • Opening van de ‘Pilgrim Presentation’ door de ambassadeur van de VS;
  • Lanceren van een professionele website gericht op de huurmogelijkheden van de kerk voor diverse evenementen (in overeenstemming met de aard en waardigheid van de kerk).

Financieel jaaroverzicht 2022

2022 Exploitatie - Vrienden jr. 2022