Vrienden Stichting

Vrienden Stichting

Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk te Rotterdam-Delfshaven

De stichting is opgericht in 1994 met als doelstelling het verlenen van steun, in de meest ruime zin van het woord, aan de kerk. Behoud van de kerk als monument en haar ontwikkeling tot kerkelijk en cultureel middelpunt van historisch Delfshaven staan centraal.
De nadruk van de steunverlening ligt op het behoud, aanpassen en vernieuwen van de inventaris alsmede op het ondersteunen van de acquisitie van sponsors.
Zowel door werving van sponsors, als uit middelen opgebracht door de ’Vrienden” heeft de stichting financiële steun verleend aan de restauratie van kerkgebouw en orgel. Voorts werd bijgedragen aan aankopen ten behoeve van de inrichting.
Ook aan de inrichting van de Pilgrim Presentation, de permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de Pelgrimvaders, is in de jaren '90 een  financiële bijdrage geleverd, evenals aan de aanpassing van de Leerkamer en de renovatie van ‘t Klockhuys.
Om onze inspanningen en financiële steun te kunnen blijven voortzetten, zijn wij ten zeerste gebaat bij het toetreden van zoveel mogelijk “Vrienden”. Dat verruimt overigens niet alleen onze financiële armslag maar leidt tegelijkertijd tot een zeer wenselijke verbreding en versterking van het draagvlak voor de kerk.
Meld u daarom aan als “Vriend”, bij voorkeur per e-mail, onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
Voor de jaarlijkse bijdrage van € 25,00 wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee van de kerk en de stichting. Voor informatie over de evenementen die in de kerk plaatsvinden verwijzen we u graag naar de homepage van deze website https://www.oudeofpelgrimvaderskerk.nl/ .

Contact gegevens

Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk
Postbus 54562
3008 KB Rotterdam
E-mail: vrndpelgrimvaderskerk@gmail.com

ANBI gegevens

Naam: Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk
opgericht 23 augustus 1994; ANBI-stichting sinds 2008
Fiscaal nummer: 8032.80.968

Bestuur

J.M. Vervat, voorzitter
M.Y. van Schijndel, secretaris
E.J.H. Bouwens, penningmeester
S.W.A. Lak, lid
S.B. de Vries, lid

Beleidsplan

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen beloning.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verlenen van steun in de meest ruime zin aan de Oude of Pelgrimvaderskerk te Delfshaven (gemeente Rotterdam).

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN IN 2021

Covid-19 heeft, net als in 2020, een stempel gedrukt op het algehele reilen en zeilen in de Kerk in 2021. De exploitatie van de kerk is dan ook in dit jaar wederom hard geraakt door de coronapandemie. Door de ‘lockdowns’ en de beperkingen van de groepsgrootte op bijeenkomsten was een deel van de in 2020 geplande evenementen naar 2021 doorgeschoven. Echter door de nog steeds aanwezige Covid-19 bleven er voor het tweede opeenvolgende jaar beperkingen met alle gevolgen van dien voor de exploitatie van de kerk.  De vrijwilligers hebben evenwel niet op de handen gezeten en volhoudend doorgepakt.

De corona impact betekent een vertraging op de in gang gezette ontwikkelingen voor de exploitatie van de kerk, maar de uitdagingen blijven onverlet. Het Bestuur van de Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk is in 2021 drie keer in vergadering bijeengeweest. Daarnaast hebben twee bestuursleden van de Stichting Vrienden zitting in het bestuur van de Stichting Beheer en Exploitatie van de Oude of Pelgrimvaderskerk. Binnen deze Stichting is het bestuur in 2021, gelet de corona impact op de exploitatie, in vele bijeenkomsten bijeengeweest. Er is in de voortgaande activiteiten, separaat door de bestuursleden veel werk verzet.

In de eerste helft van 2021 hebben de Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk  en de Stichting Historisch Delfshaven in een gezamenlijk initiatief contact gelegd met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) om ter gelegenheid van 400 jaar Thanksgivingday in 2021 een essay-uitwisseling op te tuigen tussen de universiteiten in Nederland (Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam inclusief Erasmus MC), alwaar de reis van de Pilgrim Fathers op 22 juli 1620 begon, en in Amerika de Harvard University, Boston, Massachusetts, waar de zware zeereis in november 1620 eindigde.

Door in het bijzonder de persoonlijke inzet van de (inmiddels met emeritaat en voormalige) Rector Magnificus EUR Prof. Dr. Frank van der Duyn Schouten is de essay-uitwisseling gelukt. De jury van de essaywedstrijd werd gevormd door hoogleraren van alle betrokken universiteiten in ons land en Harvard Amerika. Op 25 november 2021, de precieze dag van 400 jaar Commemoration Thanksgiving Day in Amerika, heeft de prijsuitreiking in de kerk plaatsgevonden door Prof. Dr. Frank van der Duyn Schouten. Dit was een zeer geslaagde bijeenkomst waarbij in de corona-opstelling alle stoelen in de kerk gevuld waren.

Bij het evenement in de Oude of Pelgrimvaderskerk konden de Nederlandse juryleden fysiek aanwezig zijn. Door de Harvard hoogleraren werd op een groot monitorscherm in de kerk een videoboodschap overgebracht en door de winnende student haar essay voorgelezen. De hoofdprijs (1-weekse reis naar Nederland voor de winnaar in Amerika en een 1-weekse reis naar de VS voor de Nederlandse winnaar) is volledig gesponsord door het Erasmus Trust Fonds. Onze bijzondere dank hiervoor. Mogelijk is een eerste stap gezet in een navolgende programma-uitwisseling tussen de universiteiten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

In 2021 is het bestuur bezig geweest met het zoeken van sponsoren voor de bekostiging van de vernieuwing van de presentatie-installatie in de kerk met moderne audiovisuele middelen. Dit is nodig voor de uitbreiding van de exploitatiemogelijkheden van de kerk. Hierbij wordt gedacht aan het houden van symposia, congressen en bijeenkomsten van instellingen/ verenigingen/ bedrijven, etc. Mede door de coronapandemie waren er ook hierop restricties en de zijn de benodigde gelden nog niet bijeen. Naar verwachting zal hier in 2022 concrete invulling aan kunnen worden gegeven.

In 2021 is de herinrichting van de Ankie Verbeek-Ohr zaal in de kerk verder voltooid. In het kader van Delfshaven400 heeft er in 2020 een upgrading plaatsgevonden van de tentoonstelling “Pilgrim Presentation” alhier. Deze upgrading is uitgevoerd door een projectteam van professionele vrijwilligers. Bestuursleden van de Vrienden hebben op persoonlijke titel zitting gehad in het projectteam. “Pilgrim Presentation” is gesponsord door Rotterdam Festivals, Stichting Bevordering van Volkskracht en Matrans Havenbedrijven. De bezoeker ziet in één oogopslag in een verrassende museale setting en moderne kleurstelling het complete plaatje van de tijdlijn en de historische verblijfplaatsen van de Pilgrim Fathers in Engeland, Nederland en Amerika. In 2021 zijn er gordijnen aangeschaft voor de Ankie Verbeek-Ohr zaal.

Naar gebruik zijn in 2021 alle donateurs van de Stichting Vrienden uitgenodigd voor het jaarlijkse Vriendenconcert in de kerk. Dat betrof binnen de coronaregels een optreden in oktober 2021 van ons ‘eigen’ koor het Christelijk Gemengd Koor Delfshaven. Na afloop van het miniconcert konden de donateurs in alle rust zelf ook de vernieuwde tentoonstelling “Pilgrim Presentation’ bezichtigen in de Ankie Verbeek-Ohr zaal. Er is in 2021 één Nieuwsbrief verstuurd naar de donateurs van de Stichting Vrienden.

GEPLANDE ACTIVITEITEN IN 2022

Voor 2022 zijn voor de Oude of Pelgrimvaderskerk in ieder geval de volgende activiteiten gepland, dit wel onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom Covid-19:

  • Rondsturen Nieuwsbrief aan de leden van de Stichting Vrienden;
  • Besluitvorming aanschaf van audiovisuele middelen voor in de kerk;
  • Benaderen sponsoren voor de bekostiging van audiovisuele apparatuur;
  • Werven van bedrijven die op structurele basis de kerk willen sponsoren;
  • Participeren in samenwerkingsverbanden en gremia die de kerkexploitatie betreffen;
  • Werven en opleiden van vrijwilligers met als doel het helpen bij de diverse activiteiten die in de kerk plaatsvinden.

Financieel jaaroverzicht 2021

2021 Exploitatie - Vrienden jr. 2021