Vrienden Stichting

Vrienden Stichting

Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk te Rotterdam-Delfshaven

De stichting is opgericht in 1994 met als doelstelling het verlenen van steun, in de meest ruime zin van het woord, aan de kerk. Behoud van de kerk als monument en haar ontwikkeling tot kerkelijk en cultureel middelpunt van historisch Delfshaven staan centraal.
De nadruk van de steunverlening ligt op het behoud, aanpassen en vernieuwen van de inventaris alsmede op het ondersteunen van de acquisitie van sponsors.
Zowel door werving van sponsors, als uit middelen opgebracht door de ’Vrienden” heeft de stichting financiële steun verleend aan de restauratie van kerkgebouw en orgel. Voorts werd bijgedragen aan aankopen ten behoeve van de inrichting.
Ook aan de inrichting van de Pilgrim Presentation, de permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de Pelgrimvaders, is in de jaren '90 een  financiële bijdrage geleverd, evenals aan de aanpassing van de Leerkamer en de renovatie van ‘t Klockhuys.
Om onze inspanningen en financiële steun te kunnen blijven voortzetten, zijn wij ten zeerste gebaat bij het toetreden van zoveel mogelijk “Vrienden”. Dat verruimt overigens niet alleen onze financiële armslag maar leidt tegelijkertijd tot een zeer wenselijke verbreding en versterking van het draagvlak voor de kerk.
Meld u daarom aan als “Vriend”, bij voorkeur per e-mail, onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
Voor de jaarlijkse bijdrage van € 25,00 wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee van de kerk en de stichting. Voor informatie over de evenementen die in de kerk plaatsvinden verwijzen we u graag naar de homepage van deze website https://www.oudeofpelgrimvaderskerk.nl/ .

Contact gegevens

Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk
Postbus 54562
3008 KB Rotterdam
E-mail: vrndpelgrimvaderskerk@gmail.com

ANBI gegevens

Naam: Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk
opgericht 23 augustus 1994; ANBI-stichting sinds 2008
Fiscaal nummer: 8032.80.968

Bestuur

J.M. Vervat, voorzitter
M.Y. van Schijndel, secretaris
E.J.H. Bouwens, penningmeester
S.W.A. Lak, lid
S.B. de Vries, lid

Beleidsplan

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen beloning.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verlenen van steun in de meest ruime zin aan de Oude of Pelgrimvaderskerk te Delfshaven (gemeente Rotterdam).

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN IN 2019

Het bestuur van de Stichting Vrienden Oude of Pelgrimvaderskerk is in 2019 enige malen bijeen geweest. Binnen het bestuur is in september 2019 de vacante functie van secretaris door Marjan van Schijndel ingevuld.

Voor het beheer en exploitatie van de kerk is in samenspraak met Volkskracht de Stichting Beheer en Exploitatie Oude of Pelgrimvaderskerk opgericht. In het bestuur hebben, naast een onafhankelijk voorzitter, twee leden van de Hervormde Gemeente Delfshaven en twee bestuursleden van de Stichting Vrienden zitting. In 2019 is het bestuur van deze stichting in reguliere bestuursvergaderingen bij elkaar gekomen.

In 2019 zijn, mede vanuit het bestuur van de Stichting Vrienden, gesprekken gevoerd met externe bureaus en bedrijven voor de vernieuwing van de presentatie-installatie in de kerk met audiovisuele middelen. Dit is nodig voor de uitbreiding van de exploitatiemogelijkheden van de kerk. Hierbij wordt gedacht aan het houden van symposia, congressen en bijeenkomsten van instellingen/ verenigingen/ bedrijven, etc. Afhankelijk van de stand van de financiën en de subsidies die door sponsoren worden verstrekt wil de Stichting hieraan bijdragen. In 2020 zal, na gedegen oriëntatie, hieraan naar verwachting invulling gegeven worden.

De Rotterdamse plannen voor de 400-jaar herinnering, in 2020, van het vertrek van de Pilgrimfathers, op 22 juli 1620 met de Speedwell vanuit Delfshaven naar het beloofde land Amerika, zijn met extra inspanningen van bestuursleden ondersteund. Deze viering, waarbij vele activiteiten in Delfshaven plaatsvinden, vallen onder het programma ’Delfshaven400’. De diverse vergaderingen en bijeenkomsten rondom ‘Delfshaven 400’ zijn in 2019 door bestuursleden bijgewoond.

In 2018 is gestart met het opstellen van een concept-idee voor het vernieuwen van de tentoonstelling “Pilgrim Presentation” die in de Ankie Verbeek-Ohr zaal van de kerk te zien is. In 2019 zijn deze ideeën verder uitgewerkt, zijn er offertes aangevraagd en is er gezocht naar financiële middelen/sponsoren. Gedane subsidieaanvragen in 2019 zijn op einde jaar deels nog in behandeling. Definitieve toezeggingen aangaande subsidies zijn te verwachten begin 2020. De upgrading van de tentoonstelling is voorzien in het eerste half jaar van 2020.

In 2019 zijn alle donateurs van de Stichting Vrienden uitgenodigd voor het jaarlijkse Vriendenconcert in de kerk. Er is een aparte nieuwsbrief rondgestuurd met daarin onder andere een algehele update rondom het reilen en zeilen van de kerk en een uitgebreid verslag van de te verwachten activiteiten in het jubileumjaar 2020, het jaar waarin de Pelgrimvaders vanuit Delfshaven vertrokken naar het beloofde land Amerika.

GEPLANDE ACTIVITEITEN

Voor 2020 zijn voor de Oude of Pelgrimvaderskerk in ieder geval de volgende activiteiten gepland (onder voorbehoud gegeven de ontwikkelingen rondom de corona-maatregelen):

  • Rondsturen van minimaal 1 nieuwsbrief aan de leden van de Stichting Vrienden;
  • Besluit nemen omtrent de aanschaf van audiovisuele middelen voor in de kerk;
  • Besluit nemen omtrent de vernieuwing tentoonstelling “Pilgrim Presentation”;
  • Zoeken naar financiële bijdrage in bekostiging bovenstaande twee activiteiten;
  • Participeren in samenwerkingsverbanden en gremia die de kerk betreffen;
  • Participeren in activiteiten die binnen ‘Delfshaven 400’ en breder vanuit de Gemeente Rotterdam worden opgezet voor de herinneringsviering van 400 jaar Pelgrimvaders Delfshaven in 2020.

Financieel jaaroverzicht 2019

2019 Exploitatie - Vrienden jr. 2019